fackliganyheter.nu

Arbetsskadeförsäkringens överskott: Sex års utbetalningar

försäkringskassan Allt färre får del av arbetsskadeförsäkringen. Förra året översteg inkomsterna utgifterna med drygt 3,6 miljarder kronor. Det samlade överskottet motsvarar nu mer än sex års utbetalningar.

10 Mar 2011

Den absolut största ersättningen som betalas ut från arbetsskadeförsäkringen är livränta. Livräntan ger ersättning för hela den bestående inkomstförlusten. När livräntan beräknas jämförs den inkomst den skadade antas ha tjänat om skadan inte inträffat med den inkomst han eller hon beräknas kunna få efter skadan.

Livräntan ger ersättning för hela mellanskillnaden, upp till ett visst belopp. En förutsättning för livränta är att skadan godkänns som arbetsskada av Försäkringskassan.

Överskottet i försäkringen kan förklaras med att det ”råder brist” på arbetsskadade och arbetsskadeanmälningar som klarar den prövningen. Förslitnings- och belastningsskador liksom stressrelaterade skador är sådana som kan vara svåra att koppla till skadlig inverkan på jobbet. Det kan bero på att det saknas tillräckligt vetenskapligt underlag, eller att Försäkringskassan hänvisar till konkurrerande skadeorsaker, som åldersförändringar.

Fram till början av 1990-talet var situationen en annan. Kraven för att få en arbetsskada godkänd var betydligt lägre. Under 1988 anmäldes i runda tal 260 000 arbetsskador, av dessa prövade Försäkringskassan 118 000. Av de prövade godkändes 86 procent som arbetsskador.

När villkoren i försäkringen främst av ekonomiska skäl skärptes 1993 så minskade såväl antalet anmälda som prövade arbetsskador, och även andelen godkända arbetsskador sjönk drastiskt. 1998 anmäldes knappt 111 000 arbetsskador, Försäkringskassan prövade drygt 15 000 och godkände 67 procent.

Kritiken mot arbetsskadeförsäkringen var massiv; den var för snål och den missgynnade kvinnor. 2002 ändrades försäkringen, och beviskraven sänktes. Ett viktigt skäl var att utjämna könsskillnaderna, kvinnors arbetsskador skulle nu lättare kunna godkännas.

Så har inte blivit fallet. Som TCO-tidningen kunde visa i januari fick förra året 11 procent av de kvinnor och 22 procent av de män som ansökt om ersättning för arbetssjukdom sina skador godkända.

Det totala antalet nybeviljade livräntor är fortsatt lågt, knappt 1 000 förra året. Samtidigt upphörde ett stort antal livräntor. Följden blev att det genomsnittliga antalet utbetalade arbetsskadelivräntor minskade från 66 000 år 2009 till 61 000 förra året.

Eftersom den speciella arbetsgivaravgift som finansierar försäkringen, arbetsskadeavgiften, lämnats oförändrad så ökar överskottet i försäkringen. År efter år. Förra året var överskottet 3 635 miljoner kronor. I år räknar Försäkringskassan med att det blir 4 438 miljoner, och 6 866 miljoner 2015 om inte arbetsskadeavgiften sänks.

I det budgetunderlag för 2012-2014 som kassan nyligen lämnade till regeringen föreslår man att arbetsskadeavgiften sänks från nuvarande 0,68 procent av lönesumman till 0,27 procent. Även efter en sådan sänkning beräknas försäkringen visa ett överskott på över 700 miljoner fram till och med år 2015.

Det samlade överskottet i arbetsskadeförsäkringen var vid årsskiftet 28 955 miljoner kronor, motsvarande lite mer än sex års utbetalningar. Med oförändrad arbetsskadeavgift beräknas överskottet 2015 vara 57 038 miljoner.

Hans Olof Wiklund

Kommentarer

Skammligt!!

Anne Karin Höglund
10 Mars 2011

Nyheter