fackliganyheter.nu
(Foto: JESSICA GOW/SCANPIX)

Lön och status hänger ihop. Men undantag finns, för skådespelare och sophämtare exempelvis. Foto: JESSICA GOW/SCANPIX

Lönen är avgörande
för ett yrkes status

på jakt efter status Vår känsla för status sitter djupt. Men det går att höja ett yrkes status – om det finns en allmän opinion.

Ylva Ulfsdotter Eriksson

31 Jan 2012

När man pratar om status pratar man samtidigt om en rangordning. Ett yrke har hög status, och ett annat har låg. Yrkesstatus bygger alltså på en hierarki.
– För att något ska ha hög status måste det finnas något annat som har låg status, säger Ylva Ulfsdotter Eriksson, universitetslektor i sociologi på Göteborgs Universitet.

En VD, en professor eller ett statsråd har hög yrkesstatus därför att det samtidigt finns andra yrkesgrupper, som sopåkare eller undersköterska, som värderas lägre.
Människors känsla för vilka yrken som har status tenderar att vara del av en allmänt spridd uppfattning i samhället. Och forskningen visar att uppfattningarna består över tid. Den statuskänsla som vi har är djupt rotad och något som vi fått med oss sedan barnsben.
– Den överförs i allmänna bilder genom media och populärkultur. Vi för över till våra barn att vi är mer positiva till vissa yrken och mer negativa till andra. Det tillhör den allmänna kunskapen och det allmänna värderingssystemet, säger Ylva Ulfsdotter Eriksson.

Att ha känsla för status innebär också att man har en medvetenhet om vilka faktorer som skapar själva statusen. Det är omöjligt att exakt fastslå vilka ingredienser som statusen består av men lönen och utbildningsnivån är två av de viktigaste komponenterna.
– Ju högre lön desto högre status, och desto högre utbildning desto högre status, säger hon.
Men det finns undantag. Skådespelare kan vara ett låglöneyrke, samtidigt som statusen är hög. Medan tvärtom sopåkare i vissa fall kan ha hög lön samtidigt som de har låg status.
– Status är ett trubbigt mått. Det som är status i ett yrke behöver inte alltid vara status i ett annat, säger Ylva Ulfsdotter Eriksson.

Ett samhällsansvar genererar vanligtvis hög status. Sopåkare har ett samhällsansvar men deras utbildningsnivå sänker ändå yrkets status. En kort utbildning gör dem nämligen utbytbara. Det kan jämföras med läkaryrket som också har ett samhällsansvar men tvärtom en lång utbildningstid.
– Läkare är så pass viktiga att om de försvinner kan det paralysera ett helt samhälle och är svåra att ersätta. Det tar sju år att utbilda en läkare medan det tar tre månader att utbilda en sopåkare, säger hon.

Det finns flera yrken som av allmänheten anses förtjäna högre status än den de har i dag. Men kan man egentligen höja ett yrkes status? Enligt Ylva Ulfsdotter Eriksson är en förutsättning för statushöjning att man har den allmänna opinionen på sin sida. Sjuksköterskor, lärare och poliser är yrkeskårer som har den allmänna opinionen i ryggen för en statushöjning.

Ylvas forskning visade även att olika grupper i viss mån värderar status olika. Unga värderar skådespelaryrket högre än genomsnittet, medan äldre värderar lärare högre. Det fanns också skillnader mellan arbetare och tjänstemän. Arbetare tenderar att uppvärdera lågstatusyrken samtidigt som de grupper som arbetar i högstatusyrken också vill uppvärdera sina egna yrken.
– Människor i lågstatusyrken vill krympa statusskillnaderna medan de med hög status vill öka skillnaderna, säger hon.
Förklaringen är enkel.
– Det är alltid härligt att vara i den beundrade blicken. Det känns skönt att ha ett yrke med anseende och bli bemött med respekt och erkännande, säger hon.

En vanlig uppfattning är att när kvinnor kommer in i ett yrke så sjunker statusen. Men stämmer det? Ylva Ulfsdotter Erikssons forskning visade att bland högstatusyrken kunde man se att en högre andel kvinnor minskade statusen medan det bland lågstatusyrkena inte påverkade alls. Samtidigt är det så att det finns exempel på yrken med mycket hög status – läkare, tandläkare, psykolog, statsråd och riksdagsledamot där andelen kvinnor ökat markant men där statusen inte minskat.

I flera yrken finns en intern statushierarki, som ofta följer kön. Inom läkaryrket har kirurger, som är mansdominerat, hög status medan geriatriker, som är kvinnodominerat, har lägre status. Samma sak kan man se inom läraryrket där de mansdominerade naturvetenskapliga ämnena ger mest status.

Sanna Jansson

Sanna Jansson
vikarie
Work08-782 92 16

Senaste Twitter-inlägg:
Laddar...

Nyheter