fackliganyheter.nu

Tolkförmedlingen Transvoices VD
kritiserar ny forskarrapport

tolkar TCO-tidningens artikel om en forskningsrapport som pekar på försämrade arbetsvillkor för tolkar har fått VD för tolkförmedlingen Transvoice, Jonas Ahlstedt, att reagera. Han anser att rapporten ger en felaktig bild.

16 Sep 2011

I den refererade rapporten lyfter forskarna fram att en utveckling med allt sämre arbetsvillkor gör att allt fler auktoriserade tolkar lämnar yrket och att kvaliteten och därmed rättssäkerheten försämras för den som behöver tolk.

Jonas Ahlstedt menar att detta bygger på ”direkt felaktiga uppgifter”.

Vad är det för felaktigheter?

– Forskarna och artikeln insinuerar att vi pressar priset på tolktjänster genom att tillsätta tolkar med lägre kompetens. Det är direkt felaktigt. Tvärtom har vi i våra avtal med Stockholms läns landsting och Migrationsverket bättre betalt om vi tillsätter en auktoriserad tolk.

Men forskarna pekar samtidigt på att allt fler auktoriserade tolkar lämnar yrket för att löneutvecklingen gått bakåt sedan tolkförmedlingarna avreglerades och privatiserades på 90-talet. Något Ahlstedt bekräftar med att berätta att bara 25 procent av tolkningarna Transvoice utför görs av auktoriserade tolkar.

– Men problemet är inte om tolkar tjänar 30 kronor mer per uppdrag, slår han fast. Utan att de inte får tillräckligt många uppdrag per dag för att kunna leva på det.

Vilket han menar sammanhänger med ett allvarligt strukturproblem: Alla beställare vill ha tolk samtidigt på dagen, med följden att det då blir brist på tolkar, medan det på övriga tider inte finns några uppdrag.

– Ett jätteproblem.

Forskarnas förklaring till att tolkar slutar i yrket är löneutvecklingen. Att de tjänar mindre i dag än för femton år sedan. Jonas Ahlstedt håller med om att det är ett problem.

– Det är en effekt av konkurrenssituationen och att Lagen om offentlig upphandling, LOU, är så prisfokuserad. Där har LOU inte varit bra.

Hur ska det lösas?

– Man måste hitta nya kriterier för LOU. Som det är nu tar LOU bara sikte på pris, och i en konkurrenssituation innebär det att om du ska vara med på marknaden så måste du sänka ditt pris.

Med följden att man fått en löneutveckling som bör vara ett problem för en seriös och kvalitetsmedveten tolkförmedling som Transvoice. För som sagt auktoriserade tolkar lämnar nu sitt yrke och därmed sjunker kvaliteten.

Varför skriver ni inte kollektivavtal med facket?

– Tekniskt kan vi inte skriva kollektivavtal eftersom tolkarna inte är anställda.

– Men sedan ett par år har vi ett samverkansavtal med Vision (före detta SKTF) för en positiv utveckling av branschen.

Har samverkansavtalet positivt utvecklat tolkarnas arvoden?

–  Det har inte skett någon höjning av arvodena.

Vision vill ha en rikstaxa för tolkar för att säkra deras lön.

Varför tecknar ni inte ett sådant avtal?

– Då är vi inne på arvodesreglerande avtal och det är inget vi kan fatta beslut om.

Handlar det inte om er villighet att teckna ett avtal med Vision?

– Vi kan inte göra det som ensam aktör, då skulle vi inte vara konkurrenskraftiga.

Har ni försökt påverka andra tolkförmedlingar att gemensamt med er teckna avtal med facket?

– Nej, det har vi inte. Vi ser inte det som vårt ansvar och heller inte som en lösning på problemet. Problemet som jag sa är ett strukturproblem.

Är det inte viktigt att då höja lönerna i väntan på strukturförändringen?

– Lösningen är inte att höja arvodena med 50 kronor. Jag har inget intresse i att driva det om jag ska vara konkurrenskraftig på en marknad som inte fungerar. Marknaden är i dag oerhört omogen, det är High Chaparal.

– Varför sinka utvecklingen? En rikstaxa skulle bara ge nödandning till en struktur som inte fungerar. Man kommer ändå inte kunna höja arvodena så att tolken kan överleva. De klarar sig inte på så få uppdrag.

Till sist vill Ahlstedt blicka framåt och tar upp att Transvoice redan anställer tolkar.

– Vi har tolkar för telefon- och videotolkning med kollektivavtal med Unionen.

Hur många anställda tolkar har ni?

– Femtio.

Och hur många är listade hos er?

– 2 500.  Men det blir en skev bild. Låt mig säga så här, våra tolkuppdrag totalt motsvarar runt 500 fulltider.

– Den här utvecklingen menar vi är enda möjligheten att lösa branschens problem. I framtiden innebär det fler anställda och färre frilansare. Min gissning är att vi inom tre till fem år har 1 000 anställda tolkar och lika många frilansare.

Gert Lundstedt

Kommentarer

Självklart så vill tTransvoice inte skriva ett arvodesavtal om rikstaxa. Ingen av de stora privata aktörerna på tolkmarknaden vill vara bunden utan vill "köpa in sig" på markanden och sen erbjuda tolkarna utpressningslöner. skall du vara verksam som tolk måste du acceptera att vi äger anbudsområdet. Även om man skulle tänka sig tolkning via mediaöverföring så betalar dessa aktörer så låga löner till sin anställda personal att dem sällan når dem som är riktigt duktiga. Upphandlarna måse inse att det inte finns någon tillförlitlig rättsäkerhet utan krav på kvaliten av levererad/utförd tjänst. Just nu är koncentrationen bara på ATT tjänst levereras och billigt pris. Vi har sedan mitten av 1990 talet varnat att vi är på väg där vi finns idag i denna fråga. Vi skulle nog behövt anlitat dövtolkar i våra samtal med politikerna. Fruktansvät tråkigt att behöva säga "vad var det vi sa?" Kronobergsläns landsting gör en hedervärd sak och går ut med en upphandling som bygger på rikstaxan.

Chris Kosanovic
16 September 2011

Tolkyrket är för dåligt betalt , för det jobbet man utför....man vill inte höja på arvodet för att man är snål här tyker jag ......

Hassan
23 Januari 2012

Tolkyrken är inte för dåligt betalt. Tolkens genomsnittliga timpris 210-240kr/tim ger månadslön på över 30 000 kronor. Tolkar som freelansare kan registera sig hos många tolkförmedlingar ( förr var det krav inte mer än 3 uppdragsgivare men nu detta krav är borta) för att kunna fylla i sin schema. Men tolkar väljer att kämpa hårt för 30-50 kr i skillnaden och går utan sysslan halva dagen istället för att samarbeta med alla verksamma tolkförmedlingarna. I vår förmedling finns tolkar som är verksamma hos många tolkförmedlingar och deras samanslagna månadslön överstigit 30 000 kr .

Elena
24 Februari 2012

Nyheter