fackliganyheter.nu

Utredare vill glesa ut tillsyn
hos certifierade arbetsplatser

arbetsmiljö I våras föreslog Styrmedelsutredningen en genomgång av samtliga arbetställen vart tredje år. I slutbetänkandet föreslår nu smma utredare att arbetsmiljöcertifierade arbetsplatser ska undantas från den återkommande tillsynen.

17 Dec 2009

Regeringen gav i november 2008 Arbetsmiljöverkets överdirektör Bertil Remaeus i uppdrag att som särskild utredare se över behovet av och möjligheterna att införa så kallade marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet (Styrmedelsutredningen). Tanken var att lyfta fram och förstärka de verksamhetsmässiga och ekonomiska drivkrafterna av en god arbetsmiljö.

I våras presenterades ett delbetänkande, En ny modell för arbetsmiljötillsyn (SOU 2009:40). Där föreslog utredaren att det skulle införas en ny modell för svensk arbetsmiljötillsyn, utformad efter de huvudprinciper som den danska tillsynen bygger på.

Den nya tillsynsmodellen skulle innebära att Arbetsmiljöverket under en inledande femårsperiod går igenom arbetsmiljön på alla arbetsplatser i landet i det som kallas screening, och att samtliga arbetsställen därefter inspekteras i treårsintervall.

Det skulle dessutom införas en jämförande märkning av trafikljusmodell som publiceras på Arbetsmiljöverkets hemsida. Där skulle arbetsplatser som uppfyller arbetsmiljölagstiftningens krav märkas med en positiv symbol, och de som fått ett föreläggande eller förbud skulle få skylta med sina brister med en negativ symbol. De arbetsplatser där Arbetsmiljöverket ännu inte tagit ställning till resultatet av tillsynen skulle märkas med en neutral symbol.

I slutbetänkandet Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet (SOU 2009:97) föreslår utredaren nu att arbetsplatser som är arbetsmiljöcertifierade av ackrediterat certifieringsorgan ska särbehandlas i den nya tillsynsmodellen. Dels genom att de undantas från den återkommande tillsynen, dels genom att de får en tilläggsmärkning på Arbetsmiljöverkets hemsida som visar att de är certifierade.

I Sverige har arbetsmiljöcertifiering (som är relativt resurskrävande) en ganska blygsam omfattning. I dag beräknas cirka 300 företag och knappt 600 arbetsplatser vara certifierade. I Danmark är siffran cirka 2 200.

Andra förslag i Styrmedelsutredningens slutbetänkande är att det ska införas grundläggande arbetsmiljökrav för den som lämnar anbud på en tjänst i en offentlig upphandling, att arbetsmiljökunskap ska bli obligatoriskt ämne på civilingenjörs- och civilekonomutbildningarna och att den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaron i årsredovisningarna ska behållas.

Till slutbetänkandet har avgetts två särskilda yttranden från ledamöter i utredningens referensgrupp.

Börje Sjöholm, TCO, är i huvudsak positiv till utredningens förslag. Men han konstaterar att marknadsmässiga styrmedel "endast kan få verklig effekt om de kombineras med tydliga ekonomiska sanktioner eller bidrag från staten. Det är först då de blir något annat än de frivilliga marknadsföringsmetoder som redan finns till exempel i form av certifiering".

Han är också kritisk till utredningens analys bara fokuserar på företagens situation. Därmed lämnas de offentliga och ideella sektorerna utanför.

Eva Kovar, Svenskt Näringsliv, avvisar (som tidigare) den nya tillsynsmodellen. Skulle den trots allt genomföras anser hon att det är rimligt att certifierade arbetsgivare undantas från den återkommande genomgången. Arbetsmiljökrav i upphandlingssammanhang avfärdar hon helt, liksom förslaget om att den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro i årsredovisningen behålls.

 

 

Hans Olof Wiklund

Nyheter